Nieuwsbericht fysieke samenkomsten 7 mei 2021 Nieuwsbericht fysieke samenkomsten 7 mei 2021

Versoepeling coronamaatregelen: Weer fysieke erediensten

Deze week heeft de kerkenraad in een extra vergadering besloten met ingang van 13 mei, Hemelvaartsdag, weer fysieke kerkdiensten te organiseren voor maximaal 30 bezoekers (exclusief medewerkers). Aanleiding hiervoor vormen de door het kabinet per 28 april jl. doorgevoerde versoepelingen van de geldende coronabeperkingen en de door minister Grapperhaus in overleg met het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) gegeven duiding daarvan in het licht van de door de Protestantse Kerk Nederland op 22 maart jl. gepubliceerde routekaart voor kerken (zie: Voor kerkdiensten een eerste stap naar maatwerk mogelijk | Protestantse Kerk in Nederland)

Deelname aan de diensten kan alleen na voorafgaande reservering, bij voorkeur via het online reserveringssysteem op onze website of -indien dat niet lukt- telefonisch bij Marja van den Boomgaard (0622512609). Uiteraard moeten verder alle basisregels, zoals 1,5 meter afstand houden en het dragen van een mondkapje bij verplaatsing, en andere voorschriften zoals opgenomen in het gebruiksplan voor ons kerkgebouw in coronatijd in acht worden genomen. U kunt ze nalezen op onze website. Naast fysieke diensten voor maximaal 30 personen blijven we onze diensten ook via de livestream en via kerkomroep uitzenden. We hopen van harte dat hiermee de eerste stap is gezet naar verdere verruiming van de mogelijkheden om onze samenkomsten weer fysiek te kunnen organiseren.

Jan-Kees Vos, voorzitter wijkkerkenraad

 
Gebruiksplan Oude Kerk in corona tijd Gebruiksplan Oude Kerk in corona tijd
Voor het gebruik van de Oude Kerk in corona tijd is een gebruiksplan opgesteld.
Met dit gebruiksplan wordt invulling gegeven aan het advies van de Protestantse Kerk in Nederland, zoals opgenomen in haar Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten.
De regelgeving is voortdurend aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.

In het plan komt het volgende aan bod:
- doel en functie van dit gebruiksplan
- gebruik van het kerkgebouw
- concrete uitwerking
- besluitvorming en communicatie
- overige bijeenkomsten, vergaderingen en bezoekwerk
- praktische informatie

Het plan is hier te lezen.