Diaconie Wijkgemeente Oude Kerk Diaconie Wijkgemeente Oude Kerk

De diakenen hebben hun taak in de eredienst bij het collecteren. Voor vieringen van het Heilig Avondmaal verzorgen de diakenen de tafel en doen, samen met de predikant, dienst tijdens de viering aan de tafel. Ook wordt dienst gedaan tijdens trouwdiensten en in de diensten in Zoetermeerse verzorgings- en verpleeghuizen.

Door de week assisteren de diakenen de kerkrentmeesters bij het tellen van de collecten.
 

De diaconie organiseert de auto-ophaaldienst die het mogelijk maakt dat ouderen en mensen die slecht ter been zijn toch de kerkdiensten of gemeenteavonden kunnen bijwonen. Contactpersoon is diaken René Eshuis.
 

ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. De ZWO-diaken van onze wijkgemeente onderhoudt contacten met  andere Zoetermeerse kerken m.b.t. het project dat gesteund wordt. M.i.v. 2019 is dat het project Droogte bestrijden in Ethiopië dat valt onder het thema "Op zoek naar veiligheid" van Kerk in Actie. Door een aantal jaren van extreme droogte in Ethiopië zijn waterbronnen leeg komen te staan en zijn oogsten mislukt met veesterfte en honger als gevolg.
Kerk in Actie verleent noodhulp en vergroot de weerbaarheid van mensen door hen beter voor te bereiden op rampen en droogte. Het belangrijkste doel is honger tegengaan, ondervoeding behandelen en zorgen voor toegang tot veilig (drink)water.
In die gebieden waar de droogte minder extreem is versterkt Kerk in Actie de weerbaarheid van mensen en ondersteunt hun bestaanszekerheid door boeren te voorzien van verbeterde droogtebestendige zaden en landbouwtraining, herstel van waterputten, bouwen van wateropslagplaatsen en nieuw vee voor boerengezinnen. 
Voor meer informatie over het project in Ethiopië zie: Kerkinactie.nl/projecten


Verder zijn diakenen actief in het project Schuldhulpmaatje. In november 2013 is in Zoetermeer het 60e plaatselijke project gestart. Zoetermeer staat op de 22ste plaats van Nederlandse gemeenten met schuldenproblematiek. Jaarlijks melden zich zo'n 1300 mensen bij de schuldhulpverlening. Kerken in Zoetermeer hebben nu hun krachten gebundeld om een bijdrage te leveren aan het bestrijden van deze problemen.


De diakenen organiseren jaarlijks de maaltijdvieringen op Witte Donderdag met kinderen en jongeren uit de gemeente, dit in samenwerking met de jeugdwerkleiders en de predikant. Deze viering, voorafgaand aan Goede Vrijdag en Pasen, is een aangepaste avondmaalsviering om het lijden en sterven van de Here Jezus te gedenken.

De ouderen in de gemeente ontvangen jaarlijks een paasgroet. Dit wordt door de diakenen verzorgd.


Gemeenteleden die (tijdelijk) hulp nodig hebben zoals boodschappen doen, rijden naar een ziekenhuis o.i.d. kunnen hiervoor ook een beroep doen op de diakenen.

Algemeen contactpersoon: Joke van der Kruk, voorzitter wijkdiaconie.

terug