Diaconie Wijkgemeente Oude Kerk Diaconie Wijkgemeente Oude Kerk

De diakenen hebben hun taak in de eredienst bij het collecteren. Voor vieringen van het Heilig Avondmaal verzorgen de diakenen de tafel en doen, samen met de predikant, dienst tijdens de viering aan de tafel. Ook wordt dienst gedaan tijdens trouwdiensten en in de diensten in Zoetermeerse verzorgings- en verpleeghuizen.

Door de week assisteren de diakenen de kerkrentmeesters bij het tellen van de collecten.

De diaconie organiseert de auto-ophaaldienst die het mogelijk maakt dat ouderen en mensen die slecht ter been zijn toch de kerkdiensten of gemeenteavonden kunnen bijwonen. Contactpersoon is diaken René Eshuis.

Vanuit de diaconie is er een ZWO-groep, die zorg draagt voor activiteiten op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
De ZWO-diaken van onze wijkgemeente onderhoudt contacten met andere Zoetermeerse kerken over projecten die gezamenlijk gesteund worden met financiële acties en het organiseren van maaltijden.
Dat zijn vaak projecten van Kerk in Actie, de landelijke diaconaal-missionaire poot van de Protestantse Kerk in Nederland, waar plaatselijk acties en maaltijden voor georganiseerd worden. We collecteren in de erediensten met regelmaat voor deze projecten van Kerk in Actie.

Met ingang van 2020 heeft de Oude Kerk Gemeente zich in een eigen ZWO-project verbonden aan het Deelgenotenproject ‘Foka in Burgas’ van zendingsorganisatie GZB.
Verderop op deze pagina is daar meer over te vinden.


De diakenen organiseren jaarlijks de maaltijdvieringen op Witte Donderdag met kinderen en jongeren uit de gemeente, dit in samenwerking met de jeugdwerkleiders en de predikant. 

De ouderen in de gemeente ontvangen jaarlijks een paasgroet. Dit wordt door de diakenen verzorgd.


Gemeenteleden die (tijdelijk) hulp nodig hebben zoals boodschappen doen, rijden naar een ziekenhuis o.i.d. kunnen hiervoor ook een beroep doen op de diakenen.

Algemeen contactpersoon: Jan Peter Leenman (scriba)

terug