De kerkdienst

Elke zondag komen wij bij elkaar in de Oude Kerk aan de Dorpsstraat 59. Iedereen is daar welkom, ook u en jij! Voor wie voor het eerst onze kerkdienst bezoekt is het wellicht fijn te weten wat daar zoal gebeurt.

In de kerkdiensten ontmoeten we elkaar, we zingen, bidden en luisteren naar wat in de bijbel staat. Ook wordt er uitleg gegeven over wat de bijbel ons zegt en zijn er speciale momenten voor de kinderen in de dienst. De volgorde waarin deze dingen in de kerkdienst gebeuren noemen we liturgie. De kerkdienst noemen we ook wel eredienst, omdat het een dienst is tot eer van God.

Hoe ziet de kerkdienst er dan uit?
De diensten zijn niet altijd precies hetzelfde. Soms is er iets bijzonders zoals een koor dat zingt of mensen die gedoopt worden. Maar in de regel verloopt de dienst als volgt:

De kerk binnengaan
De ingang voor de dienst is onder de toren van de Oude Kerk. In het torenportaal staan mensen die iedereen welkom heten, aan hen kunnen vragen gesteld worden. U kunt bijvoorbeeld zeggen dat u voor het eerst bij ons bent en vragen of er nog bijzondere dingen zijn in de dienst. Tijdens de dienst zingen wij uit het Nieuwe Liedboek (2013), bij binnenkomst van de kerk is hiervan een aantal 'leenexemplaren' beschikbaar. In de kerk zelf bent u vrij te gaan zitten waar u wilt. Voordat de dienst begint luiden de klokken en binnen speelt de organist op het orgel.

Begin van de dienst
Op het aanvangstijdstip van de dienst (in de ochtend om 10 uur) komt de kerkenraad met de dominee de kerk binnen. Vervolgens heet een ouderling iedereen welkom en worden er enkele praktische mededelingen gedaan. Dan volgt een moment van stilte waarin u een gebed kunt doen als persoonlijke voorbereiding op de dienst.

Aanvangslied:
Na het stil moment gaat het orgel spelen en zingen wij met elkaar een aanvangslied. Dit eerste lied zingen wij staande. Met dit lied prijzen wij God en wij bereiden ons ermee voor om God te horen in zijn Woord.

Gods gelofte en groet
Na het aanvangslied gaat de dominee de preekstoel (ook wel kansel genoemd)  op waar hij de dienst begint met ‘Votum en groet’, dat is, dat hij Gods gelofte uitspreekt, dat God ons bijstaat. Daarna spreekt hij de vredegroet in Gods Naam uit, zoals die in de Bijbel staat.

Vervolg van de dienst
God verlangt er hartstochtelijk naar ons leven te vullen met zijn liefde en genade. Daarom klinkt in de eredienst zijn Woord in de verschillende liturgische onderdelen, die door de dominee worden voorgelezen of uitgesproken. Dit zijn een openingstekst, een vermaning, schuldbelijdenis en genadeverkondiging, een gebed voor het openen van de Bijbel, één of meer lezingen uit de Bijbel en eventueel een geloofsbelijdenis. De dominee spreekt deze liturgische onderdelen voor ons allen uit en wij doen of lezen in stilte mee. Tussen de verschillende liturgie-onderdelen worden er door ons liederen gezongen. Deze zijn bedoeld om God ons antwoord te geven, of om de boodschap van zijn Woord in ons binnenste te bevestigen en te versterken.

Kindernevendiensten
Op een moment na de bemoediging en groet en voor de preek gaan de kinderen naar hun nevendiensten. Als de kinderen weggaan nemen zijn kaarslicht mee en zingen wij een lichtlied. Voor het einde van de dienst komen de kinderen weer terug in de kerk.

Preek
Centraal onderdeel van de kerkdienst is de preek of de verkondiging (hoewel de Bijbellezing het belangrijkste is). Hier geeft de dominee uitleg over de gelezen stukken uit de Bijbel. De preek duurt ongeveer 20 minuten.

Vervolg van de dienst na de preek
Na de preek wordt er weer een lied gezongen en volgen de gebeden. In de gebeden danken we God voor alles wat Hij voor ons doet en vragen we voorbede voor wat ons bezighoudt. Bij de voorbede noemen we ook de namen van gemeenteleden waarvoor we willen bidden. Iedereen kan ook zelf gebedspunten aandragen door deze voorafgaande aan de dienst op te schrijven in het voorbedeboek dat ligt bij de ingang van de kerk. Na de gebeden komen de kinderen terug van hun nevendienst en vertellen ze ons wat ze daar gedaan hebben. Vervolgens zijn er collecten, de bestemming verschilt per dienst, dit wordt medegedeeld.

Slot van de dienst
We besluiten de dienst met een lied dat we staande zingen, daarna spreekt de predikant de zegen uit. God geeft zijn zegen mee, die ons en degenen die we verder ontmoeten in de week, sterkt en stimuleert bij de dingen die we doen.

De hele kerkdienst duurt ongeveer (ruim) een uur.

Ontmoeting
Na afloop van de kerkdienst is iedereen uitgenodigd met elkaar koffie of thee te drinken in het koor van de kerk. Velen doen dit ook, ook is hier de mogelijkheid na te praten we na over de dienst en over andere dingen.

terug

Agenda

Heilig Avondmaal - ds. L. den Breejen uit Delft

zo 26 mei 2024 om 10:00

KidsHour

zo 26 mei 2024 om 10:00

Voortzetting H.A. / Dankzegging - ds. W.M. de Bruin uit Bleiswijk

zo 26 mei 2024 om 18:30

Vergadering Kerkenraad

ma 27 mei 2024 om 19:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen