zondag 20 september 2020

Kerkdienst - Doopdienst

Tijdstip: 
 10:00


Ochtenddienst - zondag 20 september - 10.00 uur
Kerkelijk jaar: 15e zondag na Trinitatis
Doopdienst - Gez. Afsluiting
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Liesbeth Keijnemans, Jan-Kees Vos
Diakenen: Jan Peter Leenman, Ria Kamp
Organist: Ronald de Jong
Koster: Bas Vis
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Instandhouding Eredienst
3e collecte: Vredesweek
Bussen bij uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: De kinderoppas is in de Herberg (indien er aanmeldingen zijn)
Nevendiensten: Er is Kindernevendienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.
Gezamenlijke afsluiting: De vier voorgangers van de centrum kerken tonen een eerder opgenomen video-
boodschap ivm VredesweekOrde van Dienst
THEMA: KINDEREN
Preek over Mattheus 19:14

Paaskaars plus stil gebed
Orgelspel, waarna mededelingen
Aanvangslied: Psalm 103:5
Gods gelofte&groet: Lied 968: 2
dooponderwijs
binnenbrengen kinderen Psalm 105: 3
doopgebed en doopvragen
kinderen zingen: Laat de kind’ren tot Mij komen
doopbediening
zegening doopouders
terugbrengen kinderen  Lied  348: 6,8
kinderen naar KND 
Schriftlezing 1: Mattheus 18: 1-5
Schriftlezing 2: Mattheus 19: 13 - 15
voor preek             Psalm   8: 1,2
preek
na preek               Lied   8a: 1,2
afkondiging overlijden
slotzang               Lied  913: 4
gebeden
videoboodschap en zegen

 

terug