Protestantse Gemeente Zoetermeer Protestantse Gemeente Zoetermeer

De Protestantse Gemeente Zoetermeer is ontstaan uit de vereniging van de Hervormde Gemeente te Zoetermeer en de Gere­formeerde Kerk van Zoetermeer. De Hervormde Gemeente is -aanvankelijk onder de naam Nederduits Gereformeerde Gemeente - vanaf het einde van de zestiende eeuw (1575) actief in Zoetermeer en telde tot de vereniging zes wijkgemeenten. De Gereformeerde Kerk is actief vanaf het midden van de negentiende eeuw (1854) -aanvankelijk als christelijk afgescheiden gemeente (1862-1892) - en telde op het moment van de vereniging vier wijk­gemeenten. Beide kerken stonden in de gereformeerde traditie van de reformatie. Ook de Protestantse Gemeente Zoetermeer weet zich met deze traditie verbonden.

De PGZ bestaat uit gereformeerde, hervormde en protestantse wijkgemeenten. De protestantse wijkgemeenten binnen de PGZ zijn ont­staan uit een federatie/vereniging van wijken van de voormalige Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Zoetermeer. In deze gefedereerde wijken is al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw, met enthousiasme vorm gegeven aan het Samen-op-Weg-proces in Zoetermeer.

Een aantal andere wijken nemen als niet-gefedereerde wijkgemeenten deel aan de PGZ en staan binnen de PGZ als Hervormde Wijkgemeente of Gereformeerde Wijkgemeente te boek. Niettemin zijn de wijkgemeenten waaruit de PGZ bestaat, bij elkaar gekomen om gezamenlijk ook plaatselijk vorm te geven aan het proces waarin de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden op 1 mei 2004 gefuseerd zijn tot de Protestantse Kerk in Nederland. Zij willen bewust met elkaar optrekken en elkaar versterken in de bijzondere setting van Zoetermeer: in de zestiger jaren van de vorige eeuw een klein dorp van minder dan tienduizend inwoners dat in enkele decennia is uitgegroeid tot een middel­grote stad van meer dan honderdtwintigduizend inwoners.

Met bovenstaande zinnen begint het beleidsplan 2011-2015 van de Protestantse Gemeente Zoetermeer, zoals dat met de ondertekening van de fusieovereenkomst op 17 januari 2012 van kracht is geworden.

Vanaf deze datum zijn de Gereformeerde Kerk Zoetermeer en de Hervormde Gemeente Zoetermeer opgeheven. Er voor in de plaats gekomen zijn de Protestantse Gemeente Zoetermeer en de Hervormde Morgenstergemeente Zoetermeer - de enige wijkgemeente die ervoor heeft gekozen om op eigen benen verder te gaan.

De Protestantse Gemeente bestaat uit zes wijkgemeenten.

Klik op één van onderstaande logo’s om de betreffende website te bezoeken!
 

 

Protestantse Gemeente Zoetermeer (PGZ)

  Protestantse Wijkgemeente Oude Kerk
 

Gereformeerde Wijkgemeente Pelgrimskerk

  Protestantse Wijkgemeente 'de Oase'
  Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Noord
  Hervormde Wijkgemeente Oosterkerk
  Protestantse Wijkgemeente 'de Regenboog' 

 

terug