Oproep!

Wie zou u graag in het bestuur van de gemeente zien?
Komend voorjaar ontstaat een aantal vacatures in de kerkenraad. Er is behoefte aan 2 ouderlingen voor het pastorale werk en 2 ouderling-kerkrentmeesters. Bovendien vallen de functies van penningmeester en van scriba (secretaris) vrij. De gemeente wordt uitgenodigd aanbevelingen te doen van gemeenteleden die zij geschikt acht voor de genoemde ambten en taken. Wanneer u iemand in gedachten hebt, dan kunt u dit, schriftelijk of per e-mail, bekend maken aan de scriba. Uw aanbevelingen zullen de kerkenraad helpen een lijst met geschikte kandidaten op te stellen. Deze kandidatenlijst is vervolgens het uitgangspunt voor de verkiezing van ambtsdragers.

Uw aanbeveling kunt u uiterlijk zondag 12 december 2021 bij de scriba inleveren. Alle meldingen zullen vanzelfsprekend vertrouwelijk worden behandeld. In de loop van januari zullen we de kandidatenlijst bekend maken. Hieronder alvast een korte indruk van de ambten en functies; een uitgebreider beschrijving kunt u bij mij opvragen. Voor vragen kunt u ook altijd terecht bij één van de ambtsdragers.
Jan Peter Leenman - scriba   (scriba@oudekerkgemeente.nl)

De ouderling-kerkrentmeester draagt zorg voor het beheer van gebouwen, financiën en vrijwilligers. Deze materiële kant van gemeente-zijn zijn de randvoorwaarden om met elkaar ons geloof te kunnen beleven.
Met de andere kerkenraadsleden ben je ook verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Oude Kerk Gemeente als geheel.
De penningmeester heeft specifiek als taak de financiële boekhouding van de wijkgemeente te verzorgen.
 
De scriba [diaken of ouderling] verzorgt de praktische voorbereiding van de kerkenraadsvergaderingen en bewaakt de voortgang van de afgesproken actiepunten.
Voorts coördineert/verzorgt de scriba o.m.:
- Het rooster van kerkdiensten
- De afkondigingen in de dienst
- Externe communicatie (PGZ en daarbuiten)

De scriba is vaak aanspreekpunt voor gemeenteleden.
 
Aan de ouderlingen is o.m. toevertrouwd:
- de zorg voor de gemeente als gemeenschap;
- medeverantwoordelijkheid voor de bediening van Woord en Sacrament;
- het toerusten van de gemeente voor haar pastorale en missionaire roeping
en samen met de predikant:
- de herderlijke zorg, onder meer door het bezoeken van de leden van de gemeente
terug

Agenda

Viering Heilig Avondmaal

28 nov 2021 om 10:00

Online Vesper 'De Messias'

28 nov 2021 om 18:30

Inloophuis

30 nov 2021 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

30 nov 2021 om 19:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Jan Peter (J.P.) Leenman
T: 079 3317422

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen