Diaconie Wijkgemeente Oude Kerk Diaconie Wijkgemeente Oude Kerk

De diakenen hebben hun taak in de eredienst bij het collecteren. Voor vieringen van het Heilig Avondmaal verzorgen de diakenen de tafel en doen, samen met de predikant, dienst tijdens de viering aan de tafel. Ook wordt dienst gedaan tijdens trouwdiensten en in de diensten in Zoetermeerse verzorgings- en verpleeghuizen.

Door de week assisteren de diakenen de kerkrentmeesters bij het tellen van de collecten.

De diaconie organiseert de auto-ophaaldienst die het mogelijk maakt dat ouderen en mensen die slecht ter been zijn toch de kerkdiensten of gemeenteavonden kunnen bijwonen. Contactpersoon is diaken René Eshuis.

ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. De ZWO-diaken van onze wijkgemeente onderhoudt contacten met andere Zoetermeerse kerken m.b.t. het project dat gesteund wordt. Op dit moment is dat het project voor steun aan de stichting SCHiK. De Stichting Christelijke Hulp in Kenia (SCHiK) heeft ten doel vanuit een christelijke visie geestelijke, materiële en praktische hulp te verlenen aan kerken, christelijke organisaties en personen in Kenia. Om dit te bereiken zet de stichting projecten op ter bestrijding van armoede en stelt zij onder meer studiebeurzen en microkredieten beschikbaar. Voor meer informatie over het SCHiK: KLIK HIER

Verder zijn diakenen actief in het project Schuldhulpmaatje. In november 2013 is in Zoetermeer het 60e plaatselijke project gestart. Zoetermeer staat op de 22ste plaats van Nederlandse gemeenten met schuldenproblematiek. Jaarlijks melden zich zo'n 1300 mensen bij de schuldhulpverlening. Kerken in Zoetermeer hebben nu hun krachten gebundeld om een bijdrage te leveren aan het bestrijden van deze problemen.

De diakenen organiseren jaarlijks de maaltijdvieringen op Witte Donderdag met kinderen en jongeren uit de gemeente, dit in samenwerking met de jeugdwerkleiders en de predikant. Deze viering, voorafgaand aan Goede Vrijdag en Pasen, is een aangepaste avondmaalsviering om het lijden en sterven van de Here Jezus te gedenken.

De ouderen in de gemeente ontvangen jaarlijks een paasgroet. Dit wordt door de diakenen verzorgd.

Gemeenteleden die (tijdelijk) hulp nodig hebben zoals boodschappen doen, rijden naar een ziekenhuis o.i.d. kunnen hiervoor ook een beroep doen op de diakenen.

Algemeen contactpersoon: Joke van der Kruk, voorzitter wijkdiaconie.

terug